1 ak ict 2 ---

http://simp.ly/publish/XmkXn6

simp.ly/publish/XmkXn6

Quiz on uk versus usa English.
Use these as a guide. Know the difference in SPELLING

url


Test on January 12
on Casual Conversation starters.

Link to Casual Conversation starter questions

 • Jan 12 Test on greetings / conversation starters/ meeting someone new.
 • Study for test on January 12.
 • See these questions.
  http://simp.ly/publish/2wFPtP Czech/English

Final semester exam on January 23 and 24

3vm url url url url

Final Semester Test on the following:

url

 1. (a) Possessive with 's and plural possessive with s'. (b) Possessive adjectives
 2. Hair Innovation vocabulary
 3. Regular and Irregular verb Past tense, Past participle
 4. Adverbs and Adjectives (definition, identify)
 5. Sentence structure identification.

Test tomorrow. 15 December http://simp.ly/publish/XmkXn6

Test is on on Adjectives and Adverbs

Adverbs Adjectives to describe housing

4 hlavní části věty 4 main components of sentences
Podstatná jména (a zájmena) Nouns (and pronouns)
Přídavná jména dávají vlastnosti podstatným jménům Adjectives give qualities to the Nouns
Slovesa Verbs
Příslovce dávají vlastnosti slovesům Adverbs give qualities to the Verbs
#### Podstatná jména: #### Nouns:
Podstatné jméno je osoba, místo nebo věc. A noun is a person, place, or thing.
- učitel (člověk) - a teacher (person)
- režisérka Zajicová (osoba) - director Zajicova (person)
- Chicago (místo) - Chicago (place)
- pod vaším stolem (místem) - under your desk (place)
- Nápad na film (věc) - an Idea for a movie (a thing)
- matematický pojem (věc) - a mathematical concept (a thing)
#### Přídavná jména #### Adjectives
- Tlustý, zlý učitel (tlustý, zlý) - Fat, mean teacher (fat,mean)
- Legrační režisér (vtipný) - Funny director (funny)
- Rušné, přeplněné Chicago (rušné, přeplněné) - Busy, crowded Chicago (busy, crowded)
- špinavé místo pod stolem (špinavé) - dirty place under your desk (dirty)
- Hloupý nápad na film (hloupý) - Stupid movie idea (stupid)
- obtížné matematické pojmy (obtížné) - difficult Mathematical concepts (difficult)
#### Sloveso #### Verb
Sloveso je děj, vnější nebo vnitřní. A verb is an action, external or internal.
Ze slovesa lze udělat minulý a budoucí čas. Příklad, zeptat se. minulý čas, "zeptal se" A verb can be made into past and future tenses. Example, to ask. past tense, "He asked"
- zeptal se dívky. - He asked the girl.
- Běhám každý den. - I run each day.
- Uhodil mě. - He hit me.
#### Příslovce #### Adverbs
- zeptal se tiše dívky. (tiše) - He quietly asked the girl. (quietly)
- Každý den tvrdě běhám. (tvrdý) - I run hard each day. (hard)
- Uhodil mě opravdu jemně. (opravdu jemně) - He hit me really softly. (really softly)
Typy vět: Sentence types:
- [ ] Tázací -- znamená, že věta je otázka. - [ ] Interrogative -- means the sentence is a question.
- [ ] Zvolací -- znamená, že jde o překvapení, šok, náhlou emoci; Vždy má "!" na konci. - [ ] Exclamatory -- means that it is a surprise, a shock, a sudden emotion; Always it has a "!" at the end.
- [ ] Deklarativní -- Jednoduchá informace, která se píše nebo říká. "Svět je kulatý." - [ ] Declarative -- Simple information being written or told. "The world is round."
- [ ] Imperativ -- příkaz nebo instrukce. (Může mít "!", ale ne vždy - [ ] Imperative -- a command or instruction. (It may have a "!" but not always
Běž si uklidit pokoj! "Na další ulici odbočte vpravo". Go clean your room! "Turn right at the next street".
Prostudujte si je prosím. Please study these.

More reading on Adjectives https://ellii.com/blog/adjectives

Test tomorrow. 15 DecemberNovember 29

Please read these pages:

https://www.grammarly.com/blog/used-to/

https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/b1-b2-grammar/used-to-infinitive-and-be-or-get-used-to-ing

Cesky

http://simp.ly/publish/S5jgfZ

++++

++++

A Note for 1 AK and 1 BK regarding review for test the first week of November.

All examples to review are on this page:

https://www.bit.ly/50018022


Topics:

Possessive with apostrophe S ( 's )

Possessive pronouns

Components of a Sentence

Hair Innovation vocabulary


Go to this page

https://www.bit.ly/50018022

Helllooo. Daniel here.

Please use this as your new page. Keep this link. Bookmark it to oblibeny. [ this thing: [bit.ly/1ak22](https://bit.ly/1ak22)]

The old page probably still works, but it will send you here.


Possessive apostrophe

http://simp.ly/publish/BdqqJV

Prepositions of time, date, month, etc


2022-10-19 VOCABULARY !!!

Please look at this vocabulary:
---LINK---
These words from the green paper.


2022-September Review

 • Possessive with the 's , (single, plural, some without ' )
 • And Possessive Pronouns,
 • prepositions of time: (on, at, in) for time, date, month, year, etc.
 • prepositions of location: (on, above, below, behind, next to, beside, among, etc.
 • body parts vocabulary (hand, foot, shin, etc)
 • parts of a sentence (noun, pronouns (Subject and object), verb, adjective, adverb, article, preposition, etc.
 • punctuation: period (full-stop), comma, semi-colon, colon, exclamation mark, question mark.

http://simp.ly/publish/XmkXn6 old http://simp.ly/publish/Kb1Gyb old