3VM

( from Dantravels.com)

[Semester exam DATE January 23 please don't miss it. ]


url

url

url


—-

Review for Semester Final Exam Worth Full 1.0 Weighting

(1) Adjectives and Adverbs – Give a definition and identify them in sentences.
(2) 4 Main types of Sentences – Pick their type from a list of sentences.
(3) Theatre/Film vocabulary – Matching challenge.
(4) Travel vocabulary – Matching challenge.

Where is the Study information?

Go to this link: [dantravels.com] and find 3vm link.
Or go directly to [bit.ly/3W07Eee] and note that 3W(zero)7Eee that the digit after w is a zero and not an O.

DATE?? January 23 please don't miss it.


<

---------> Review

Adverbs


Adjectives can be words that describe the _ of a noun or pronoun...

 • The color of
 • The size of
 • The number of
 • The shape of
 • The owner of (possessive adjective like "mine" or "his").

For example, we use adjectives to describe a house or type of house.

Adjectives to describe housing

Typy vět: Sentence types:

 • Tázací -- znamená, že věta je otázka. - [ ] Interrogative -- means the sentence is a question.
 • Zvolací -- znamená, že jde o překvapení, šok, náhlou emoci; Vždy má ! na konci. - [ ] Exclamatory -- means that it is a surprise, a shock, a sudden emotion; Always it has a ! at the end.
 • Deklarativní -- Jednoduchá informace, která se píše nebo říká. Svět je kulatý. - [ ] Declarative -- Simple information being written or told. The world is round.
 • Imperativ -- příkaz nebo instrukce. (Může mít !, ale ne vždy - [ ] Imperative -- a command or instruction. (It may have a ! but not always
 • Běž si uklidit pokoj! Na další ulici odbočte vpravo. Go clean your room! Turn right at the next street.

Prostudujte si je prosím. Please study these. More reading on Adjectives https://ellii.com/blog/adjectives

4 hlavní části věty 4 main components of sentences
Podstatná jména (a zájmena) Nouns (and pronouns)
Přídavná jména dávají vlastnosti podstatným jménům Adjectives give qualities to the Nouns
Slovesa Verbs
Příslovce dávají vlastnosti slovesům Adverbs give qualities to the Verbs
#### Podstatná jména: #### Nouns:
Podstatné jméno je osoba, místo nebo věc. A noun is a person, place, or thing.
- učitel (člověk) - a teacher (person)
- režisérka Zajicová (osoba) - director Zajicova (person)
- Chicago (místo) - Chicago (place)
- pod vaším stolem (místem) - under your desk (place)
- Nápad na film (věc) - an Idea for a movie (a thing)
- matematický pojem (věc) - a mathematical concept (a thing)
#### Přídavná jména #### Adjectives
- Tlustý, zlý učitel (tlustý, zlý) - Fat, mean teacher (fat,mean)
- Legrační režisér (vtipný) - Funny director (funny)
- Rušné, přeplněné Chicago (rušné, přeplněné) - Busy, crowded Chicago (busy, crowded)
- špinavé místo pod stolem (špinavé) - dirty place under your desk (dirty)
- Hloupý nápad na film (hloupý) - Stupid movie idea (stupid)
- obtížné matematické pojmy (obtížné) - difficult Mathematical concepts (difficult)
#### Sloveso #### Verb
Sloveso je děj, vnější nebo vnitřní. A verb is an action, external or internal.
Ze slovesa lze udělat minulý a budoucí čas. Příklad, zeptat se. minulý čas, "zeptal se" A verb can be made into past and future tenses. Example, to ask. past tense, "He asked"
- zeptal se dívky. - He asked the girl.
- Běhám každý den. - I run each day.
- Uhodil mě. - He hit me.
#### Příslovce #### Adverbs
- zeptal se tiše dívky. (tiše) - He quietly asked the girl. (quietly)
- Každý den tvrdě běhám. (tvrdý) - I run hard each day. (hard)
- Uhodil mě opravdu jemně. (opravdu jemně) - He hit me really softly. (really softly)
Typy vět: Sentence types:
- [ ] Tázací -- znamená, že věta je otázka. - [ ] Interrogative -- means the sentence is a question.
- [ ] Zvolací -- znamená, že jde o překvapení, šok, náhlou emoci; Vždy má "!" na konci. - [ ] Exclamatory -- means that it is a surprise, a shock, a sudden emotion; Always it has a "!" at the end.
- [ ] Deklarativní -- Jednoduchá informace, která se píše nebo říká. "Svět je kulatý." - [ ] Declarative -- Simple information being written or told. "The world is round."
- [ ] Imperativ -- příkaz nebo instrukce. (Může mít "!", ale ne vždy - [ ] Imperative -- a command or instruction. (It may have a "!" but not always
Běž si uklidit pokoj! "Na další ulici odbočte vpravo". Go clean your room! "Turn right at the next street".
Prostudujte si je prosím. Please study these.

Nouns (and Pronouns) Adjectives give qualities to the Nouns

Verbs Adverbs give qualities to the Verbs

Nouns:

A noun is a person, place, or thing.

 • a teacher (person)
 • director Zajicova (person)
 • Chicago (place)
 • under your desk (place)
 • an Idea for a movie (a thing)
 • a mathematical concept (a thing)

  Adjectives

 • Fat, mean teacher (fat,mean)

 • Funny director (funny)
 • Busy, crowded Chicago (busy, crowded)
 • dirty place under your desk (dirty)
 • Stupid movie idea (stupid)
 • difficult Mathematical concepts (difficult)

Verb

A verb is an action, external or internal.
A verb can be made into past and future tenses. Example, to ask. past tense, "He asked"

 • He asked the girl.
 • I run each day.
 • He hit me.

Adverbs

 • He quietly asked the girl. (quietly)
 • I run hard each day. (hard)
 • He hit me really softly. (really softly)

Sentence types:

 • Interrogative -- means the sentence is a question.
 • Exclamatory -- means that it is a surprise, a shock, a sudden emotion; Always it has a "!" at the end.
 • Declarative -- Simple information being written or told. "The world is round."
 • Imperative -- a command or instruction. (It may have a "!" but not always "Go clean your room!" "Turn right at the next street".

Please study these.

Today, 12 December 2022

Discussion on parts of a sentence.

and . . .


4 hlavní části věty 4 main components of sentences Podstatná jména (a zájmena) Nouns (and pronouns) Přídavná jména dávají vlastnosti podstatným jménům Adjectives give qualities to the Nouns Slovesa Verbs Příslovce dávají vlastnosti slovesům Adverbs give qualities to the Verbs

Podstatná jména: #### Nouns:

Podstatné jméno je osoba, místo nebo věc. A noun is a person, place, or thing. - učitel (člověk) - a teacher (person) - režisérka Zajicová (osoba) - director Zajicova (person) - Chicago (místo) - Chicago (place) - pod vaším stolem (místem) - under your desk (place) - Nápad na film (věc) - an Idea for a movie (a thing) - matematický pojem (věc) - a mathematical concept (a thing)

Přídavná jména #### Adjectives

 • Tlustý, zlý učitel (tlustý, zlý) - Fat, mean teacher (fat,mean)
 • Legrační režisér (vtipný) - Funny director (funny)
 • Rušné, přeplněné Chicago (rušné, přeplněné) - Busy, crowded Chicago (busy, crowded)
 • špinavé místo pod stolem (špinavé) - dirty place under your desk (dirty)
 • Hloupý nápad na film (hloupý) - Stupid movie idea (stupid)
 • obtížné matematické pojmy (obtížné) - difficult Mathematical concepts (difficult)

  Sloveso #### Verb

Sloveso je děj, vnější nebo vnitřní. A verb is an action, external or internal. Ze slovesa lze udělat minulý a budoucí čas. Příklad, zeptat se. minulý čas, zeptal se A verb can be made into past and future tenses. Example, to ask. past tense, He asked - zeptal se dívky. - He asked the girl. - Běhám každý den. - I run each day. - Uhodil mě. - He hit me.

Příslovce #### Adverbs

 • zeptal se tiše dívky. (tiše) - He quietly asked the girl. (quietly)
 • Každý den tvrdě běhám. (tvrdý) - I run hard each day. (hard)

  - Uhodil mě opravdu jemně. (opravdu jemně) - He hit me really softly. (really softly)

TEST on Theatre Vocabulary

DECEMBER 1

Open this page and memorize these terms:

https://bit.ly/MOUSSSTAGE

or here http://simp.ly/publish/hy44WD


3 VM 28 November Homework

---Theatre Website
https://aact.org/terms
(This page has a list of theatre terms. some are not useful. Many are very useful for VM).

Homework Instructions:

 1. Take the first letter of YOUR family name, go to that page.

 2. Find three terms that the class needs to learn.

 3. Bring these to next class.

YOU ARE GRADED ON THIS HOMEWORK 0.8 WEIGHTING

example Skorunkova
"S"

SETTING: The designing and staging of the locale and background of a play. Sometimes referred to aKs the stage setting. Setting


enter image description here

Today we look at job applications on line.

https://www.careeronestop.org/JobSearch/Resumes/online-applications.aspx

https://bit.ly/3vm333

Vocabulary for travel

Example, holiday or business trip to London.